Share this post on:

Brochure Summer Academy2016

 

INTERNATIONAL SUMMER 
ACADEMY & FESTIVAL
‘’BLACK SEA’’ 
15-25 August 2016
Complex Kamchia
Varna, Bulgaria

Information to participate:
International Summer Academy “Black Sea” 2016 provides a unique opportunity to:
-to gain experience and to make music together with musicians of the highest international level
-individual intensive studying of baroque, classical, modern and Bulgarian solo repertoire and chamber music
– concert evenings with performances by guest lecturers
-concerts of the participants
Summer Academy “Black Sea” offers master classes: piano, violin and chamber music. Students receive separate one-hour lessons; the students could participate as listeners in all courses, as well as in the concerts of the Academy. Each student will receive a certificate from the International Summer Academy “Black Sea” on completion of the program.

SUMMER MUSIC FESTIVAL
Summer Music Festival will be held within the program of the Summer Academy. Solo recitals and concerts of chamber music will be presented by renowned guest musicians, members of the Summer Academy. There will also be several public concerts of the participants in the master classes.

PLACE
-Beautiful sandy beaches in perfect harmony with nature
-All necessary facilities and plenty of opportunities for sports and entertainment
International children’s sanatorium – health complex “Kamchia” is located near the eponymous nature reserve with its unique combination of dense forest, river, sand dunes and sea. It is situated on the coast, 25 km south of Varna – the sea capital of Bulgaria.
For more information, website : www.sok-kamchia.com

FEES
-Application fee: International Summer Academy “Black Sea” – 45 BGN
-Fee SOK ‘Kamchia’ – 30 euro/ Day (food and accommodation)
-Master class fee 300 BGN

информация и записване information and enrollment
e-mail: jennyzah@gmail.com
+35988 722 2368

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ & ФЕСТИВАЛ „ЧЕРНО МОРЕ”
15-25 Август 2016
Курортен Комплекс Камчия
Област Варна

Информация за участие:

Международна Лятна Академия „ Черно море” 2016 дава уникална възможност за:
-докосване до опита и съвместно музициране с инструменталисти от най- високо международно равнище
-индивидуално интензивно изучаване на бароков, класически, модерен и български солов репертоар и камерна музика
– концертни вечери с изпълненията на гост-преподавателите
-гала-концерт на участниците
Лятна Академия „Черно Море” предлага майсторски класове в специалностите : пиано, цигулка и камерна музика. Студентите получават по шест отделни едночасови уроци; имат възможност да участват като слушатели във всички курсове , както и в концертните изяви в рамките на Академията.
Всеки студент ще получи сертификат от Международна Лятна Академия „ Черно Море” при завършване на програмата.
SUMMER MUSIC FESTIVAL
Summer Music Festival ще се проведе в рамките на програмата на Лятната Академия. Солови рецитали и концерти с камерна музика ще бъдат изнесени от известни гост-изпълнители, членове на Лятната Академия. Ще има и няколко публични концерта на участниците в майсторските класове.

МЯСТОТО
-превъзходни пясъчни плажове в перфектно съчетание с природата
-всички необходими удобства и изобилие от възможности за спорт и развлечения
Международният детски санаторно – оздравителен комплекс “Камчия” се намира в непосредствена близост до едноименния природен резерват, с уникалното съчетание на лонгозна гора, река, пясъчни дюни и море.Той е разположен на самия бряг, 25 километра южно от град Варна – морската столица на България.
За повече информация, интернет адрес: www.sok-kamchia.com

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
-Такса за записване в Международна Лятна Академия
„ Черно море” – 45 лв.
-Такса за пълен пансион СОК ‘’Камчия’’ – 50лв./ ден
(храна и нощувка)
-Такса майсторски клас 300 лв.

 

Accademia Estiva Internazionale “Mar Nero” 2016
BULGARIA 

Informazioni di partecipazione:
Accademia Estiva Internazionale “Mar Nero” 2016 offre un’opportunità unica per:
-per condividere l’esperienza e di fare musica insieme con musicisti di altissimo livello internazionale
-Individuale studio intensivo del repertorio barocco, classico e moderno, solistico e cameristico.
– Serate di concerti con le esibizioni dei docenti ospiti
-Concerti dei partecipanti
Accademia Estiva Internazionale “Mar Nero” 2016 offre corsi di perfezionamento: pianoforte, violoncello, violino e musica da camera. Gli studenti ricevono almeno sei lezioni di un’ora; gli studenti potranno partecipare come uditori in tutti i corsi, così come nei concerti dell’Accademia. Ogni studente riceverà un certificato presso l’Accademia “Mar Nero” al termine del programma.

SUMMER MUSIC FESTIVAL
Summer Music Festival si terrà all’interno del programma della Summer Academy. Recital solistici e concerti di musica da camera saranno presentate da rinomati musicisti ospiti, membri dell’Accademia estiva. Ci saranno anche diversi concerti pubblici dei partecipanti alle master class.

POSTO
Bellissime spiagge in perfetta armonia con la natura
-Tutti I servizi necessari e le numerose opportunità per sport e divertimento
Complex “Kamchia” è una combinazione unica tra foresta, fiume, dune di sabbia e mare. Si trova sulla costa, a 25 km a sud di Varna – la capitale del mare della Bulgaria.
Per ulteriori informazioni, sito web: www.sok-kamchia.com

TASSE
-Costo Iscrizione: International Summer Academy “Mar Nero” – 25 euro
-Fee SOK ‘Kamchia’ – 30 euro / giorno (vitto e alloggio)
tassa della Masterclass 150 euro

informazioni e iscrizioni
e-mail: jennyzah@gmail.com
+35988 722 2368

Share this post on: